ITA 67

ITA 66

ITA 67

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

หัวข้อข้อย่อยรายการข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 .1
ข้อมูลพื้นฐาน
– ข้อมูลพื้นฐาน1. โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4. ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
– การประชาสัมพันธ์ 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
– การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล6. Question and Answer (Q&A)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 .2
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
– แผนการดำเนินงานและงบประมาณ7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
– การปฏิบัติงาน10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
– การให้บริการและการติดต่อประสานงาน 11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
13. E- ServiceE-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
14. รายการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
15. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. การรายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
19.รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานตามแผนนโยบายทรัพยากรบุคคล
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
– การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
– นโยบาย No Gift Policy26. ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy