บุคลากร

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ 

นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคมเพชร หงษ์ประดับ

นายคมเพชร หงษ์ประดับ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล

นายกิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธิดา ประโสดา

นางสาวปิยะธิดา ประโสดา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอินธิรา อาจดวงดี

นางสาวอินธิรา อาจดวงดี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายทักษิณ คุณมี

นายทักษิณ คุณมี

พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจงรักษ์ กองพิมพ์

นางสาวจงรักษ์ กองพิมพ์

พนักงานทำความสะอาด
นางสุภารักษ์ พรมโสภา

นางสุภารักษ์ พรมโสภา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail : pomsopa1@gmail.com โทร : 0951693058

นายนรากร ทะแพงพันธ์

นายนรากร ทะแพงพันธ์

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

E-mail : narakorn9527@hotmail.com

นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี 

นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

E-mail : oak_er@hotmail.com

นางจิราพร เจริญธนรุ่ง 

นางจิราพร เจริญธนรุ่ง 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

E-mail : jira_po@hotmail.com

นายนภัทร นทิคามิน

นายนภัทร นทิคามิน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail : napatnob@gmail.com

นายอดิเทพ คำเสงี่ยม

นายอดิเทพ คำเสงี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail : abcok289@gmail.com

นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน 

นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

E-mail : Nutiet13@gmail.com โทร : 0813806238

นางสาวธรณ์ธันย์ จันทะศรี

นางสาวธรณ์ธันย์ จันทะศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail : thonthan1039@gmail.com

นางจิราพร เจริญธนรุ่ง

นางจิราพร เจริญธนรุ่ง

รักษาการ ผอ. กลุ่มพัฒนาการศึกษา

E-mail : jira_po@hotmail.com โทร : 0814179448

นายนภัทร นทิคามิน

นายนภัทร นทิคามิน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail : napatnob@gmail.com

นายบุญเกษม วงศ์ชาลี  

นายบุญเกษม วงศ์ชาลี  

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม 

นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางปิยฉัตร จิตรดี 

นางปิยฉัตร จิตรดี 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานต์สินี หูมดา 

นางสาวกานต์สินี หูมดา 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายกิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์ 

นายกิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์ 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาวสุภัสรา ภูศรีโสม

นางสาวสุภัสรา ภูศรีโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาวประไพพร บุญโท

นางสาวประไพพร บุญโท

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

E-mail : praifaporn@gmail.com โทร 0616948899

นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร 

นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email : noonarin4317@gmail.com

นางสาวกฤติยา ไชยเพชร

นางสาวกฤติยา ไชยเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email : aom_ab219@hotmail.com

นายนิรันดร์ อันทะศรี 

นายนิรันดร์ อันทะศรี 

ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

E-mail : simondef0@gmail.com โทร 0657259159

นายอดิเทพ คำเสงี่ยม

นายอดิเทพ คำเสงี่ยม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

E-mail : abcok289@gmail.com

นางสาวสิริยากร มิตนา 

นางสาวสิริยากร มิตนา 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา

E - mail : smginius12@gmail.com

นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ

นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ

รักษาการ ผอ. กลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail : bum26062522@gmail.com โทร 0890491466

นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์

นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี

นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

E-mail : wanwisa_du@ksp.or.th

นางวินัย ศรีสวัสดิ์

นางวินัย ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

E-mail : winai051222@gmail.com