สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567