สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567