สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2657