บริการข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2566

หัวข้อข้อข้อย่อยรายการข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงการสร้างหน่วยงาน• โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร• ข้อมูลผู้บริหาร
3หน้าที่และอำนาจ• หน้าที่และอำนาจ
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อ• ข้อมูลการติดต่อ
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์7ข่าวประชาสัมพันธ์• ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล8Question and Answer (Q&A)• กระดานถามตอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
9Social Network• Social Network
10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
11แผนการดำเนินงานประจำปี• แผนดำเนินงานประจำปี
12รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน รอบ 6 เดือน• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี• รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน• คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ• คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
18E-Service• E-Service
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ• ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ• ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่• ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy• การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy• รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ• การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน• รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี• รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส39ประมวลจริยธรรมสำหรับหน้าที่ของรัฐ• ประมวลจริยธรรมสำหรับหน้าที่ของรัฐ
40การขับเคลื่อนจริยธรรม• การขับเคลื่อนจริยธรรม
41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ• การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน