ประกาศคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

Read more

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. เรื่อง สมาชิกที่สมัครใหม่ การคืนสถานภาพสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ลาออก การชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม งวดที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

Read more

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดภายใต้ “โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

Read more