ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน Kick off โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการโดย นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Read more

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางสาวประไพพร บุญโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร และนางสาว กฤติยา ไชยเพช เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Read more

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับพื้นที่ โดยมีนายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รุปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Read more

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันดำเนินการ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Read more

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแสงใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1 / 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

Read more

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

Read more