สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมใจต้านภัยทุจริต

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด จัดทำประกันอุบัติเหตุ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 13 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นปะธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09 : 00 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นระธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนิรันดร์ อันทะศรี ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 640 ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมการมอบวุฒิบัตร และเครื่องหมายครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดจำนวน 66 คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14 : 00 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถ (ฺBalance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาววรรณวิสา ดวงภักดี จ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2568 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางปิยฉัตร จิตรดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภัสรา ภูศรีโสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายคมเพชร หงษ์ประดับ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนางวินัย ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) โดยมีนายศิริพงษ์ อัคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์การประชุม อิมเเพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08 : 30 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ อันทะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 640 ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ไม่พบเรื่อง

สายด่วนทางการศึกษา 1597