คู่มือการปฎิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ได้แบ่งกลุ่มงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกเป็น กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มอำนวยการ
๒. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. กลุ่มนโยบายและแผน
๔. กลุ่มพัฒนาการศึกษา
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๖. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๗. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน
(คู่มือปฏิบัติราชการ คลิกที่ชื่อกลุ่ม)