ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. เรื่อง สมาชิกที่สมัครใหม่ การคืนสถานภาพสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ลาออก การชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม งวดที่ 1  เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567