รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หัวข้อรายการข้อมูล
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 12 เดือน➠ Click คลิ๊ก
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ➠ Click คลิ๊ก
รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)➠ Click คลิ๊ก
รายงานสรุปข้อมูลสถิติอัตรากำลังบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565)➠ Click คลิ๊ก
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565➠ Click คลิ๊ก