รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

หัวข้อรายการข้อมูล
การดำเนินงานโครงการการนิเทศติดตามโรงเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)➠ Click คลิ๊ก
รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 21 มีนาคม 2566➠ Click คลิ๊ก