แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อรายการข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2570
➠ Click คลิ๊ก
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)➠ Click คลิ๊ก
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)➠ Click คลิ๊ก