ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ในปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยมีนายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก