ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรกรรมการ ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก