วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13 : 00 น. นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมการประชุมชี้แจงสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ดำเนินงานโดย นายนิรันดร์ อันทะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ