วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางจิราพร เจริญธนรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ