นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ อันทะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ และ นางสาวกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ