คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อรายการข้อมูล
คู่มือแนวปฏิบัติและเอกสารประกอบ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา➠ Click คลิ๊ก
คู่มือการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ➠ Click คลิ๊ก
คู่มือการขอโอนกิจการโรงเรียเอกชน➠ Click คลิ๊ก