การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

หัวข้อรายการข้อมูล
บันทึกขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566➠ Click คลิ๊ก
ข่าวกิจกรรมการรณรงค์ความโปร่งใส “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด” วันที่ 3 กรกฎาคม 2566➠ Click คลิ๊ก
ข่าวกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

➠ Click คลิ๊ก