การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หัวข้อรายการข้อมูล
บันทึกรายงานผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566➠ Click คลิ๊ก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน➠ Click คลิ๊ก
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552➠ Click คลิ๊ก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558➠ Click คลิ๊ก
แบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.➠ Click คลิ๊ก