การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

  1. ความโปรงใส่ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

2. การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

5. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต

6. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี