การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้อรายการข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ไตรมาส 3➠ Click คลิ๊ก
รายงานผลการกำกับ และติดตามการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)➠ Click คลิ๊ก