การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อรายการข้อมูล
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ➠ Click คลิ๊ก
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาหรือตอบคำถามทางจริยธรรม➠ Click คลิ๊ก
บันทึกข้อความ ขอใช้แนวปฏิบัติ Dos and Don,ts สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ➠ Click คลิ๊ก
แนวปฏิบัติ Dos-Donts สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ➠ Click คลิ๊ก
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศธจ.บึงกาฬ➠ Click คลิ๊ก
ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด➠ Click คลิ๊ก
บันทึกข้อความ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ➠ Click คลิ๊ก