กลุ่มอำนวยการ

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ 

นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคมเพชร หงษ์ประดับ

นายคมเพชร หงษ์ประดับ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายกิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล

นายกิตติพัฒนพงษ์ กิติกังวล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปิยะธิดา ประโสดา

นางสาวปิยะธิดา ประโสดา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอินธิรา อาจดวงดี

นางสาวอินธิรา อาจดวงดี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายทักษิณ คุณมี

นายทักษิณ คุณมี

พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจงรักษ์ กองพิมพ์

นางสาวจงรักษ์ กองพิมพ์

พนักงานทำความสะอาด