กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวประไพพร บุญโท

นางสาวประไพพร บุญโท

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

E-mail : praifaporn@gmail.com โทร 0616948899

นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร 

นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email : noonarin4317@gmail.com

นางสาวกฤติยา ไชยเพชร

นางสาวกฤติยา ไชยเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email : aom_ab219@hotmail.com