กลุ่มนโยบายและแผน

นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน 

นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

E-mail : Nutiet13@gmail.com โทร : 0813806238

นางสาวธรณ์ธันย์ จันทะศรี

นางสาวธรณ์ธันย์ จันทะศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail : thonthan1039@gmail.com