การประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

IMG_0442
Blue And Brown Minimalist Anti Corruption Day Instagram post
previous arrow
next arrow

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ในปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยมีนายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรกรรมการ ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในงานเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ สานพลัง…ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา “ก.กก บึงกาฬ…ห้องเรียนข้ามขอบของคนบึงกาฬ” ณ ศกร.ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการบรรพชา อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567”ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 30 ทุน ณ ห้องประชุมไชยบุรี 1 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ประเมินด้านเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ประเมินด้านเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ประเมินด้านเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 22 ทุน โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน ณ ห้องสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ประเมินด้านเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เและบุคลกรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ยินดีต้อนรับนางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬประจำจังหวัดและอำเภอ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวดบึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และนายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดนิทรรศการ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” ในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และบุคลากรกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

10 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

รายงานการวิเคราะห์ผลการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับชั้น ปวช. กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนภัทร นทิคามิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับคณกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ในปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยมีนายอดิศร ถวิลคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรกรรมการ ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ในการเยี่ยมบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ โดยลงพื้นที่เยี่ยม ณ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดภายใต้ “โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ผบ.ทบ ได้กรุณาอนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ทบ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

ประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปี ๒๕๖๕