สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมใจต้นภัยทุจริต

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน Kick off โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการโดย นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนางสาวประไพพร บุญโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร และนางสาว กฤติยา ไชยเพช เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางกานต์สินี หูมดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับพื้นที่ โดยมีนายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันดำเนินการ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแสงใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1 / 2567 โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567 จังหวัดบึงกาฬ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิการคุ้มครอง ผู้บริโภค และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ หน้าห้างสรรพสินค้าสยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการเปิดงาน

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่สถานศึกษา โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบและร่วมกันทำข้อตกลงในโครงการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน Kick off โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการโดย นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอดิเทพ คำเสงี่ยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร มิตนา เจ้าหน้าที่กิจกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

/ จดหมายข่าว
Loading...
Heading here

สายด่วนทางการศึกษา 1597